PROGRAM ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

ZWIĄZKOWA ALTERNATYWA

 • ustanowienie minimalnego wynagrodzenia co najmniej na poziomie 50% średniej płacy,

   

 • wzrost płac w sferze budżetowej i samorządowej,

   

 • wprowadzenie wyższych płac za pracę w niedzielę i święta niż za pracę w dni powszednie we wszystkich branżach i na terenie całego kraju,

   

 • likwidacja darmowych staży i objęcie staży przepisami Kodeksu Pracy, w tym wymogiem wypłacania wszystkim stażystom co najmniej minimalnego wynagrodzenia,

   

 • skrócenie tygodniowego czas pracy,

   

 • wydłużenie urlopu wypoczynkowego,

   

 • wydłużenie przerwy na posiłek wliczonej w czas pracy,

   

 • bezwzględne egzekwowanie zasady, zgodnie z którą gdy jest określone miejsce i czas pracy oraz istnieje podległość służbowa, pracodawca ma obowiązek zatrudnienia na etat niezależnie od woli stron, radykalne ograniczenie pozapracowniczych form zatrudnienia,

   

 • wprowadzenie dotkliwych kar dla pracodawców za omijanie obowiązku zatrudniania na etat i przyznanie Państwowej Inspekcji Pracy prawa ustalania stosunku pracy,

   

 • stworzenie listy zawodów, w których ze względów bezpieczeństwa umowy cywilno-prawne powinny być całkowicie zakazane,

   

 • podjęcie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w pracy i zmniejszenia liczby wypadków przy pracy,

   

 • wprowadzenie w zamówieniach publicznych obowiązku zatrudniania pracowników na etat,

   

 • skrócenie maksymalnego okresu trwania umów na czas określony,

   

 • zwiększenie ustawowych odsetek za niepłacenie wynagrodzeń na czas przy wszystkich rodzajach umów i wprowadzenie ich obligatoryjności,

 

 • przyznanie etatowym związkowcom wszystkich kompetencji inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Uczynienie etatowych związkowców oddelegowaną przez związki zawodowe częścią Państwowej Inspekcji Pracy,

 

 • radykalny wzrost wydatków na Państwową Inspekcję Pracy oraz stworzenie w obrębie Inspekcji Pracy służby mundurowej i działu prokuratorskiego, który podejmowałby szybkie działania wobec pracodawców szczególnie brutalnie łamiących prawa pracownicze,

 

 • rozszerzenie zakresu przedmiotowego sporu zbiorowego, uproszczenie procedur strajkowych i wypłacanie pracownikom wynagrodzeń za okres strajku,

 • wprowadzenie możliwości przekazania 1% podatku w rocznym rozliczeniu podatkowym na związki zawodowe,

 • rozpowszechnienie branżowych układów zbiorowych na całą gospodarkę,

 • zwiększenie partycypacji związków zawodowych w procesie decyzyjnym na poziomie przedsiębiorstwa,

 • zwiększenie partycypacji związków zawodowych w podejmowaniu decyzji na poziomie państwa,

 • polityka pełnego, produktywnego zatrudnienia,

 • wzrost wydatków na publiczną służbę zdrowia,

 • wprowadzenie do programów szkolnych nauki o rynku pracy, w tym o związkach zawodowych,

 • podjęcie całościowych działań na rzecz aktywizacji zawodowej seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

 • przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu,

 • wprowadzenie możliwości przejścia na emeryturę ze względu na staż pracy,

 • ograniczenie nierówności płacowych,

 • wprowadzenie jawności płac,

 • wprowadzenie obowiązku przedstawiania wysokości wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę,

 • wprowadzenie transparentnych procedur w konkursach na kierownicze stanowiska w sektorze publicznym i spółkach skarbu państwa,

 • zrównanie wynagrodzeń w sektorze publicznym pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach,

 • wsparcie dla zróżnicowania form własności w gospodarce,

 • zwiększenie progresji podatkowej,

 • walka z wszelkimi formami mobbingu i dyskryminacji,

 • wdrażanie polityki pozwalającej na łączenie ról zawodowych i rodzinnych w tym samym stopniu kobietom i mężczyznom,

 • obrona demokracji i praw człowieka,

 • obrona praw pracowniczych migrantów,

 • troska o zdrowe środowisko,

 • współpraca ze związkami zawodowymi innych krajów i podjęcie wspólnych działań na rzecz lepszych warunków pracy na całym świecie.