Apelujemy do wszystkich kandydatów na prezydenta RP o przedstawienie propozycji odnośnie roli związków zawodowych w funkcjonowaniu gospodarki i rynku pracy oraz o zaprezentowanie rozwiązań dotyczących obrony praw pracowniczych. Na razie żaden z kandydatów nie przedstawił rozwiązań odnośnie umocowania organizacji związkowych w funkcjonowaniu państwa i zakładów pracy, choć Konstytucja RP jasno mówi o wolności tworzenia i działania związków zawodowych. Nie widzimy też konkretnych pomysłów odnośnie walki z patologiami na rynku pracy, choć prezydent RP ma inicjatywę ustawodawczą.

W ciągu ostatnich miesięcy związki zawodowe są często ofiarami represji ze strony zarządów firm, co ma miejsce również w spółkach skarbu państwa. Wielokrotnie w tej sprawie pisaliśmy do przedstawicieli rządu – władza pozostała jednak obojętna wobec patologii w Państwowych Portach Lotniczych, Polskich Liniach Lotniczych LOT czy na Poczcie Polskiej. Liczymy więc na deklarację kandydatów na prezydenta, jakie inicjatywy podjęliby, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom.

Jednocześnie dialog społeczny, o którym tak często mówią przedstawiciele wszystkich opcji politycznych, jest w Polsce całkowitą fikcją. Władza nie słucha strony związkowej i nie uwzględnia jej rekomendacji. Również media publiczne, łamiąc ustawę o KRRiT, nie przedstawiają stanowisk związków zawodowych poza rządową Solidarnością.

Związkowa Alternatywa ma wiele propozycji odnośnie funkcjonowania dialogu społecznego i zmian w ustawodawstwie odnośnie rynku pracy. Domagamy się między innymi przyznania etatowym związkowcom wszystkich kompetencji inspektorów pracy, jesteśmy zwolennikami wprowadzenia układów zbiorowych do całej gospodarki, domagamy się jawności płac, chcemy znacznie wyższych kar za łamanie praw pracowniczych, chcemy restrykcyjnego przestrzegania art. 22 Kodeksu Pracy, który mówi o tym, że gdy jest określone miejsce pracy, czas pracy i podległość służbowa, to powinien być etat, proponujemy 2,5 razy wyższe stawki za pracę w niedziele, postulujemy wprowadzenie obligatoryjnych odsetek za niepłacenie wynagrodzeń na czas wysokości 0,5% dziennie.

Apelujemy do kandydatów na prezydenta o konkretne deklaracje odnośnie podejścia do związków zawodowych, kierunku zmian na rynku pracy, przestrzegania praw pracowniczych. Kwestie te są obecnie tym bardziej aktualne, że kolejne tarcze antykryzysowe zawierają wiele antypracowniczych rozwiązań, które osłabiają rolę związków zawodowych i odbierają pracownikom ich podstawowe prawa.