Program

związku zawodowego Związkowa Alternatywa

W

ustanowienie minimalnego wynagrodzenia co najmniej na poziomie 50% średniej płacy,

W

wzrost płac w sferze budżetowej i samorządowej,

W

wprowadzenie wyższych płac za pracę w niedzielę i święta niż za pracę w dni powszednie we wszystkich branżach i na terenie całego kraju,

W

likwidacja darmowych staży i objęcie staży przepisami Kodeksu Pracy, w tym wymogiem wypłacania wszystkim stażystom co najmniej minimalnego wynagrodzenia,

W

skrócenie tygodniowego czas pracy,

W

wydłużenie urlopu wypoczynkowego,

W

wydłużenie przerwy na posiłek wliczonej w czas pracy,

W

bezwzględne egzekwowanie zasady, zgodnie z którą gdy jest określone miejsce i czas pracy oraz istnieje podległość służbowa, pracodawca ma obowiązek zatrudnienia na etat niezależnie od woli stron, radykalne ograniczenie pozapracowniczych form zatrudnienia,

W

wprowadzenie dotkliwych kar dla pracodawców za omijanie obowiązku zatrudniania na etat i przyznanie Państwowej Inspekcji Pracy prawa ustalania stosunku pracy,

W

stworzenie listy zawodów, w których ze względów bezpieczeństwa umowy cywilno-prawne powinny być całkowicie zakazane,

W

podjęcie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w pracy i zmniejszenia liczby wypadków przy pracy,

W

wprowadzenie w zamówieniach publicznych obowiązku zatrudniania pracowników na etat,

W

skrócenie maksymalnego okresu trwania umów na czas określony,

W

zwiększenie ustawowych odsetek za niepłacenie wynagrodzeń na czas przy wszystkich rodzajach umów i wprowadzenie ich obligatoryjności,

W

przyznanie etatowym związkowcom wszystkich kompetencji inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Uczynienie etatowych związkowców oddelegowaną przez związki zawodowe częścią Państwowej Inspekcji Pracy,

W

radykalny wzrost wydatków na Państwową Inspekcję Pracy oraz stworzenie w obrębie Inspekcji Pracy służby mundurowej i działu prokuratorskiego, który podejmowałby szybkie działania wobec pracodawców szczególnie brutalnie łamiących prawa pracownicze

W

rozszerzenie zakresu przedmiotowego sporu zbiorowego, uproszczenie procedur strajkowych i wypłacanie pracownikom wynagrodzeń za okres strajku,

W

wprowadzenie możliwości przekazania 1% podatku w rocznym rozliczeniu podatkowym na związki zawodowe,

W

rozpowszechnienie branżowych układów zbiorowych na całą gospodarkę,

W

zwiększenie partycypacji związków zawodowych w procesie decyzyjnym na poziomie przedsiębiorstwa,

W

zwiększenie partycypacji związków zawodowych w podejmowaniu decyzji na poziomie państwa,

W

polityka pełnego, produktywnego zatrudnienia,

W

wzrost wydatków na publiczną służbę zdrowia,

W

wprowadzenie do programów szkolnych nauki o rynku pracy, w tym o związkach zawodowych,

W

podjęcie całościowych działań na rzecz aktywizacji zawodowej seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

W

przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu,

W

wprowadzenie możliwości przejścia na emeryturę ze względu na staż pracy,

W

ograniczenie nierówności płacowych,

W

wprowadzenie jawności płac,

W

wprowadzenie obowiązku przedstawiania wysokości wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę,

W

wprowadzenie transparentnych procedur w konkursach na kierownicze stanowiska w sektorze publicznym i spółkach skarbu państwa,

W

zrównanie wynagrodzeń w sektorze publicznym pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach,

W

wsparcie dla zróżnicowania form własności w gospodarce,

W

zwiększenie progresji podatkowej,

W

walka z wszelkimi formami mobbingu i dyskryminacji,

W

wdrażanie polityki pozwalającej na łączenie ról zawodowych i rodzinnych w tym samym stopniu kobietom i mężczyznom,

W

obrona demokracji i praw człowieka,

W

obrona praw pracowniczych migrantów,

W

troska o zdrowe środowisko,

W

współpraca ze związkami zawodowymi innych krajów i podjęcie wspólnych działań na rzecz lepszych warunków pracy na całym świecie.