PROGRAM Związku Zawodowego

Związkowa Alternatywa

 

 • ustanowienie minimalnego wynagrodzenia co najmniej na poziomie 50% średniej płacy,

   

 • wzrost płac w sferze budżetowej i samorządowej,

   

 • wprowadzenie wyższych płac za pracę w niedzielę i święta niż za pracę w dni powszednie we wszystkich branżach i na terenie całego kraju,

   

 • likwidacja darmowych staży i objęcie staży przepisami Kodeksu Pracy, w tym wymogiem wypłacania wszystkim stażystom co najmniej minimalnego wynagrodzenia,

   

 • skrócenie tygodniowego czas pracy,

   

 • wydłużenie urlopu wypoczynkowego,

   

 • wydłużenie przerwy na posiłek wliczonej w czas pracy,

   

 • bezwzględne egzekwowanie zasady, zgodnie z którą gdy jest określone miejsce i czas pracy oraz istnieje podległość służbowa, pracodawca ma obowiązek zatrudnienia na etat niezależnie od woli stron, radykalne ograniczenie pozapracowniczych form zatrudnienia,

   

 • wprowadzenie dotkliwych kar dla pracodawców za omijanie obowiązku zatrudniania na etat i przyznanie Państwowej Inspekcji Pracy prawa ustalania stosunku pracy,

   

 • stworzenie listy zawodów, w których ze względów bezpieczeństwa umowy cywilno-prawne powinny być całkowicie zakazane,

   

 • podjęcie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w pracy i zmniejszenia liczby wypadków przy pracy,

   

 • wprowadzenie w zamówieniach publicznych obowiązku zatrudniania pracowników na etat,

   

 • skrócenie maksymalnego okresu trwania umów na czas określony,

   

 • zwiększenie ustawowych odsetek za niepłacenie wynagrodzeń na czas przy wszystkich rodzajach umów i wprowadzenie ich obligatoryjności,

 

 • przyznanie etatowym związkowcom wszystkich kompetencji inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Uczynienie etatowych związkowców oddelegowaną przez związki zawodowe częścią Państwowej Inspekcji Pracy,

 

 • radykalny wzrost wydatków na Państwową Inspekcję Pracy oraz stworzenie w obrębie Inspekcji Pracy służby mundurowej i działu prokuratorskiego, który podejmowałby szybkie działania wobec pracodawców szczególnie brutalnie łamiących prawa pracownicze,

 

 • rozszerzenie zakresu przedmiotowego sporu zbiorowego, uproszczenie procedur strajkowych i wypłacanie pracownikom wynagrodzeń za okres strajku,

 • wprowadzenie możliwości przekazania 1% podatku w rocznym rozliczeniu podatkowym na związki zawodowe,

 • rozpowszechnienie branżowych układów zbiorowych na całą gospodarkę,

 • zwiększenie partycypacji związków zawodowych w procesie decyzyjnym na poziomie przedsiębiorstwa,

 • zwiększenie partycypacji związków zawodowych w podejmowaniu decyzji na poziomie państwa,

 • polityka pełnego, produktywnego zatrudnienia,

 • wzrost wydatków na publiczną służbę zdrowia,

 • wprowadzenie do programów szkolnych nauki o rynku pracy, w tym o związkach zawodowych,

 • podjęcie całościowych działań na rzecz aktywizacji zawodowej seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

 • przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu,

 • wprowadzenie możliwości przejścia na emeryturę ze względu na staż pracy,

 • ograniczenie nierówności płacowych,

 • wprowadzenie jawności płac,

 • wprowadzenie obowiązku przedstawiania wysokości wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę,

 • wprowadzenie transparentnych procedur w konkursach na kierownicze stanowiska w sektorze publicznym i spółkach skarbu państwa,

 • zrównanie wynagrodzeń w sektorze publicznym pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach,

 • wsparcie dla zróżnicowania form własności w gospodarce,

 • zwiększenie progresji podatkowej,

 • walka z wszelkimi formami mobbingu i dyskryminacji,

 • wdrażanie polityki pozwalającej na łączenie ról zawodowych i rodzinnych w tym samym stopniu kobietom i mężczyznom,

 • obrona demokracji i praw człowieka,

 • obrona praw pracowniczych migrantów,

 • troska o zdrowe środowisko,

 • współpraca ze związkami zawodowymi innych krajów i podjęcie wspólnych działań na rzecz lepszych warunków pracy na całym świecie.

Aktualności

Zbiórka dla ciężko chorej pracownicy

Zbiórka dla ciężko chorej pracownicy

Nasi związkowcy ze Związku Zawodowego Pracowników Kolei Rzeczypospolitej Polskiej proszą o wsparcie ciężko chorej koleżanki, której leczenie niestety nie jest refundowane. Nie bądźmy obojętni. Pomóżmy! Taka sytuacja może spotkać każdego z nas....

czytaj dalej