RODO

Informacja o ochronie danych osobowych

 

W celach działalności statutowej Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa przetwarza informacje dotyczące swoich członków: imię (imiona) i nazwisko, płeć, adres e-mail, adres do kontaktu, telefon, zakład pracy, informację o członkostwie w Związku Zawodowym Związkowa Alternatywa.

Treść RODO dostępna jest na oficjalnej stronie:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL.

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:

P

realizacji obowiązków Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa przewidzianych prawem,

P

ochrony praw członków Związku Zawodowego zgodnie z przepisami prawa, w tym dochodzenia prawa w instytucjach państwowych oraz podczas procesów sądowych,

P

przesyłania maili, których treść dotyczy funkcjonowania związku, w tym kampanii prowadzonych przez związek, działań medialnych, informacji na temat szkoleń związkowych, zmian w prawie.

Państwa dane osobowe nie są udostępniane żadnym podmiotom, jako odrębnym administratorom danych osobowych. Mogą być natomiast przekazywane podmiotom, z którymi związek współpracuje, czyli podmiotom świadczących usługi informatyczne i obsługę techniczną, podmiotom świadczące usługi księgowe, kancelariom prawnym, spółkom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, firmom, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych i informacyjnych, podmiotom biorącym udział w organizacji szkoleń i konferencji. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy umów zawartych ze Związkiem Zawodowym Związkowa Alternatywa do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Państwa dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa.

Dane mogą być też przekazywane organom nadzorującym, organom kontrolnym, organom podatkowym, organom ścigania, sądom, w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów zawartych w Statucie Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Czas, przez który przetwarzane Państwa dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. W przypadku realizacji celów związanych z przynależnością związkową przetwarzamy Państwa dane przez czas Państwa przynależności do Związku.

Dane osobowe będą przechowywane przez Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia dokumentów.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Możecie Państwo oczekiwać sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Macie Państwo prawo do:

P

usunięcia danych osobowych, przetwarzanych przez Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa,

P

sprostowania swoich danych osobowych, które przetwarza Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa, a które są nieprawidłowe, oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

P

dostępu do danych osobowych, które przetwarza Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa,

P

przenoszenia danych do innego podmiotu,

P

ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych przez Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa,

P

sprzeciwu czasowego lub trwałego wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000790483, adres e-mail: biuro@za.org.pl.

W strukturach Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@za.org.pl.