Statut Związku

Związkowa Alternatywa

 (dalej zwany „Związkiem Zawodowym”)

Zważywszy, że

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zapewnia wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców (art. 59 Konstytucji);

 • Zgodnie z art. 2 Konwencji (Numer 87) Dotyczącej Wolności Związkowej i Ochrony Praw Związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r. przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy przyznano pracownikom prawo, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia, tworzenia organizacji według swego uznania, jak też przystępowania do tych organizacji;

 • Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 t.j. z dnia 2019.02.12 ze zm.; dalej zwana „ustawą o związkach zawodowych”) związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

Ustala się statut Związku Zawodowego (dalej zwany „Statutem”) o następującej treści:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Na podstawie ustawy o związkach zawodowych tworzy się związek zawodowy pod nazwą: Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa.

 2. Zasady członkostwa w Związku Zawodowym oraz sprawowania funkcji związkowych ustala Statut i uchwały statutowych organów związkowych.

 3. Związek Zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

 4. Związek Zawodowy działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. Siedzibą Związku Zawodowego jest m.st. Warszawa.

 6. Związek Zawodowy ma osobowość prawną.

 7. Związek Zawodowy ma prawo reprezentować prawa i interesy pracownicze na forum międzynarodowym.

Cele i zadania Związku Zawodowego oraz sposoby ich realizacji

§ 2

 1. Do celów i zadań Związku Zawodowego należą:

  1. Ochrona i reprezentacja praw i interesów osób wykonujących pracę zarobkową,
  2. Dążenie do polepszenia warunków pracy i płacy osób wykonujących pracę zarobkową,
  3. Zapewnienie przestrzegania obowiązujących uprawnień osób wykonujących pracę zarobkową,
  4. Kontrola przestrzegania prawa i nadzór nad przestrzeganiem warunków pracy oraz płacy,
  5. Propagowanie zasad etyki zawodowej oraz wysokich standardów pracy,
  6. Propagowanie informacji dotyczących prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych,
  7. Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów pomiędzy pracodawcami a osobami wykonującymi pracę zarobkową;
  8. Prowadzenie mediacji w sporach z zakresu prawa pracy;
  9. Udzielanie pomocy osobom wykonującym pracę zarobkową, których prawa są naruszane lub które padły ofiarą dyskryminacji, molestowania lub mobbingu,
  10. Opiniowanie założeń i projektów ustaw, aktów wykonawczych i decyzji dotyczących praw oraz obowiązków osób wykonujących pracę zarobkową,
  11. Integracja osób wykonujących pracę zarobkową,
  12. Współpraca z innymi związkami zawodowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz osób wykonujących pracę zarobkową (krajowymi i międzynarodowymi),
  13. Propagowanie zasady równości w zatrudnieniu,
  14. Propagowanie stabilnych form zatrudnienia,
  15. Wspomaganie osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy,
  16. Aktywizacja i wsparcie osób wykluczonych na rynku pracy,
  17. Wspieranie osób wykonujących pracę zarobkową w łączeniu pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych (w szczególności związanych z wychowaniem dzieci i opieką nad seniorami),
  18. Przeciwdziałanie dyskryminacji migrantów zarobkowych i dążenie do ich integracji w życiu społecznym i zawodowym.
 2. Związek Zawodowy dąży do celów określonych w Statucie poprzez:

  1. Prowadzenie rozmów i negocjacji z organami administracji państwowej, samorządowej, z organizacjami pracodawców i pracodawcami;
  2. Prowadzenie rokowań zbiorowych i zawieranie układów zbiorowych;
  3. Prowadzenie sporów zbiorowych, akcji protestacyjnych i strajków zgodnie z właściwymi przepisami;
  4. Opiniowanie i konsultowanie aktów prawnych regulujących warunki pracy i płacy;
  5. Przygotowanie projektów aktów prawnych, analiz i opinii dotyczących rynku pracy;
  6. Działalność szkoleniową i wydawniczą;
  7. Organizację spotkań, szkoleń, konferencji i wykładów;
  8. Udzielanie wsparcia prawnego;
  9. Udzielanie wsparcia psychologicznego;
  10. Udzielanie wsparcia na rynku pracy;
  11. Aktywizację zawodową osób wykluczonych z rynku pracy;
  12. Prowadzenie działalności socjalnej i charytatywnej;
  13. Prowadzenie mediacji i dialogu społecznego;
  14. Realizację projektów z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej, środków pozyskanych od innych organizacji (krajowych i zagranicznych) oraz dotacji samorządowych lub rządowych;
  15. Zaangażowanie na forum organizacji międzynarodowych, działających na rzecz praw osób wykonujących pracę zarobkową (w szczególności Międzynarodowej Organizacji Pracy),
  16. Współpracę z organami kontroli państwowej powołanych do egzekwowania przestrzegania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (w szczególności z Państwową Inspekcją Pracy),
  17. Wykonywanie uprawnień ustawowych przyznanych związkom zawodowym, w szczególności zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy (na zasadach określonych przepisami prawa).
 3. Związek Zawodowy może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika niezrzeszonego w Związku, jeżeli pracownik zwróci się o taką pomoc. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Zarząd Związku Zawodowego.

 4. Związek Zawodowy może, na zasadzie dobrowolności, realizować cele statutowe wspólnie z innymi organizacjami politycznymi, charytatywnymi, pozarządowymi, jednostkami i instytutami naukowymi, szkołami na podstawie odrębnych porozumień lub umów, pod warunkiem zgodności działalności tych podmiotów z celami Związku Zawodowego określonymi w Statucie.

 5. Siedzibą Związku Zawodowego jest m.st. Warszawa.

  1. Regionalnych i krajowych zrzeszeń związków zawodowych,
  2. Międzynarodowych organizacji związkowych.
 6. Działalność statutowa Związku Zawodowego ma charakter niedochodowy.

Podmiotowy zakres działania Związku Zawodowego

§ 3

 1. Prawo wstępowania do Związku Zawodowego przysługuje osobom wykonującym pracę zarobkową.

 2. Przez osoby wykonujące pracę zarobkową rozumie się pracownika lub osobę świadczącą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz ma takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez Związek Zawodowy.

 3. Prawo wstępowania do Związku Zawodowego przysługuje również osobom bezrobotnym, emerytom, rencistom oraz wolontariuszom, stażystom i innym osobom, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia.

 4. Działalność w Związku Zawodowym mogą podejmować, na zasadzie dobrowolności, inne organizacje związkowe na podstawie uchwały Zarządu Związku Zawodowego.

 5. Związek Zawodowy może podjąć działalność określoną w Statucie w stosunku do osoby niebędącej członkiem Związku, jeżeli ta osoba zwróci się o to do Związku Zawodowego.

 6. Związek Zawodowy ma osobowość prawną.

Jednostki organizacyjne Związku Zawodowego

§ 4

 1. Jednostki organizacyjne Związku Zawodowego posiadają osobowość prawną zgodnie z przepisami prawa oraz siedzibę określoną w uchwale zarządu jednostki organizacyjnej Związku Zawodowego.
 2. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku Zawodowego są organizacje zakładowe, międzyzakładowe, organizacje ponadzakładowe oraz ponadzakładowe organizacje branżowe.

  1. Organizacje zakładowe, międzyzakładowe i ponadzakładowe posiadają samodzielność w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw na szczeblu zakładu pracy lub obszaru swego działania.

  2. Organizacjami ponadzakładowymi mogą być organizacje związkowe będące ogólnokrajowym związkiem zawodowym, zrzeszeniem (federacją) związków zawodowych lub ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową (konfederacją).

  3. Organizacją zakładową jest jednostka organizacyjna Związku Zawodowego zrzeszająca osoby wykonujące pracę zarobkową zatrudnionych u danego pracodawcy lub danego podmiotu, bez względu na wykonywany przez nich zawód lub podstawę zatrudnieni

  4. Organizacja międzyzakładowa jest jednostką organizacyjną Związku, obejmującą swoim działaniem więcej niż jednego pracodawcę, co oznacza, że członkami tej organizacji są pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Liczba pracodawców objętych działalnością organizacji międzyzakładowej nie jest ograniczona.

  5. Postanowienia niniejszego statutu (w szczególności postanowienia o zasadach reprezentacji), stosuje się do jednostek organizacyjnych związku, chyba że statut danej jednostki organizacyjnej stanowi inaczej.

  6. Jednostki organizacyjne Związku Zawodowego mają prawo i obowiązek:

   1. Przestrzegać Statutu i innych regulacji Związku Zawodowego;
   2. Uczestniczyć w zgromadzeniach Związku Zawodowego poprzez delegowanie swoich przedstawicieli (delegatów);
   3. Zgłaszać wnioski, opinie i inicjatywy dotyczące działalności Związku Zawodowego;
   4. Podejmować działania mające na celu realizację statutowych celów Związku Zawodowego;
   5. Promować Związek Zawodowy i dbać o jego dobre imię;
   6. Opłacać składki na rzecz Związku Zawodowego w terminach i wysokości określonych przez Związek Zawodowy;
   7. Przestrzegać przepisów prawa, w szczególności dotyczących działalności związków zawodowych.
  7. Związek Zawodowy nie ponosi odpowiedzialności za majątek, zobowiązania i działalność jednostek organizacyjnych.

  Rozdział II

  Organy Związku Zawodowego

  § 5

  1. Organami Związku Zawodowego są:

   1. Organ uchwałodawczy, tj. Walne zgromadzenie członków lub Walne zgromadzenie delegatów;
   2. Organ wykonawczo-zarządzający: Zarząd;
   3. Organ kontrolno-nadzorczy Komisja rewizyjna;
  2. Organy Związku Zawodowego działają na podstawie przepisów prawa i postanowień niniejszego Statutu.

  3. Zarząd i Komisja rewizyjna Związku Zawodowego pochodzą z wyboru i są wybierane zgodnie na kadencję 4 lat.

  4. Członkowie Zarządu i Komisji rewizyjnej powoływani są w drodze wyboru przez Walne zgromadzenie członków lub Walne zgromadzenie delegatów. Na pierwszą kadencję Zarząd, przewodniczącego Zarządu i Komisję rewizyjną wybiera grupa założycielska Związku Zawodowego.

  5. Wybory do organów Związku Zawodowego są wolne (bez ograniczeń liczby kandydatów), tajne, równe, w głosowaniu na indywidualnie określonych kandydatów.

  6. Nie można łączyć pełnienia funkcji w Zarządzie Związku Zawodowego i Komisji Rewizyjnej.

  7. Czynne prawo wyborcze mają członkowie Związku Zawodowego lub delegaci powołani przez członków Związku Zawodowego lub jednostki organizacyjnej Związku Zawodowego.

  8. Wybrany zostaje kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów.

  9. Odwołania z organu Związku Zawodowego dokonuje organ Związku, który dokonał powołania.

  10. Mandat członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

   1. ustania członkostwa,
   2. rezygnacji z mandatu,
   3. odwołania w trybie określonym w Statucie.
  11. Po zakończonej kadencji lub odwołaniu członkowie Zarządu i Komisji rewizyjnej w trybie natychmiastowym przekazują następcy swoje obowiązki, dokumenty Związku, majątek Związku, jak również dostęp do elektronicznych systemów komunikacji Związku Zawodowego (w szczególności: kont e-mail i kont w komunikatorach społecznych).

  Walne zgromadzenie członków / Walne zgromadzenie delegatów

  § 6

  1. Do kompetencji Walnego zgromadzenia członków lub Walnego zgromadzenia delegatów Związku Zawodowego należy (z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2 poniżej):

   1. Uchwalanie programu Związku Zawodowego;
   2. Uchwalanie strategicznych celów Związku Zawodowego i jego programów,
   3. Kształtowanie struktury organizacyjno-terytorialnej Związku Zawodowego,
   4. Określanie procedur i regulaminów funkcjonowania Związku Zawodowego,
   5. Uchwalanie zmian w Statucie (podjęcie uchwały o zmianie Statutu wymaga 2/3 głosów obecnych na danym Walnym zgromadzeniu członków lub Walnym zgromadzenia delegatów),
   6. Podejmowanie uchwał w kwestii podziału bądź połączenia Związku Zawodowego;
   7. Wybór członków Zarządu, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczących Zarządu;
   8. Wybór członków Komisji rewizyjnej,
   9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku Zawodowego (Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku Zawodowego wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogółu członków lub delegatów),
   10. Wyrażanie zgody na sprzedaż nieruchomości Związku Zawodowego.
  2. Zarząd Związku zwołuje Walne zgromadzenie członków lub Walne zgromadzenie delegatów i powiadamia członków (delegatów) Związku Zawodowego o terminie, regulaminie i porządku obrad co najmniej dwa tygodnie przed ustaloną datą zgromadzenia.

  3. Podczas Walnego zgromadzenia członków lub Walnego zgromadzenia delegatów mają prawo być obecne osoby, zaproszone przez Zarząd Związku Zawodowego, z głosem opiniodawczym.

  4. Walne zgromadzenie członków lub Walne zgromadzenie delegatów zwoływane jest co najmniej raz na cztery lata.

  5. Na mocy uchwały Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Związku Zawodowego, Zarząd zobowiązany jest do wyznaczenia terminu nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia członków lub Walnego zgromadzenia delegatów Związku Zawodowego nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku.

  6. Walne zgromadzenie członków Związku Zawodowego lub Walne zgromadzenie delegatów Związku Zawodowego może odwoływać członków: Zarządu, Komisji Rewizyjnej z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku naruszenia przepisów prawa, naruszania postanowień statutu i nierealizowania uchwał organów Związku (podjęcie uchwały o odwołaniu z organów Związku Zawodowego przed upływem kadencji wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogółu członków lub delegatów Związku Zawodowego). Osobie odwołanej z funkcji przysługuje prawo odwołania się do Komisji rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. W przypadku uwzględnienia odwołania przez Komisję rewizyjną, Walne zgromadzenie członków lub Walne zgromadzenie delegatów podejmuje kolejną (drugą) uchwałę w przedmiocie odwołania danej osoby z organu Związku Zawodowego (podjęcie uchwały o odwołaniu z organów Związku Zawodowego przed upływem kadencji wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogółu członków lub delegatów Związku Zawodowego). Podjęcie kolejnej (drugiej) uchwały w przedmiocie odwołania danej osoby z organu Związku Zawodowego jest ostateczne. Odwołanie członka z zajmowanej funkcji odbywa się w głosowaniu tajnym.

  7. Liczbę delegatów poszczególnych jednostek organizacyjnych Związku Zawodowego ustala Zarząd Związku Zawodowego.

  8. Wyboru delegatów dokonują jednostki organizacyjne Związku Zawodowego. Wybory delegatów są wolne (bez ograniczeń liczby kandydatów), tajne, równe, w głosowaniu na indywidualnie określonych kandydatów. Szczegółowe zasady wyboru delegatów określa ordynacja wyborcza przyjęta przez Zarząd. Delegaci są wybierani na okres kadencji.

  Zarząd Związku Zawodowego

  § 7

  1. Zarząd Związku Zawodowego powoływany jest przez Walne zgromadzenie członków lub Walne zgromadzenie delegatów, w liczbie nie mniejszej niż 2 (dwóch) członków Zarządu.

  2. Do kompetencji Zarządu Związku Zawodowego należy:

   1. Uprawnienia i kompetencje zastrzeżone przez Statut dla Zarządu;
   2. Reprezentowanie Związku Zawodowego, w szczególności wobec władz i organów administracji państwowej, gospodarczej, a także innych organizacji i instytucji;
   3. Powoływanie pełnomocników i delegatów Związku Zawodowego;
   4. Kierowanie bieżącą działalnością Związku Zawodowego;
   5. Zwoływanie Walnego zgromadzenia członków lub Walnego zgromadzenia delegatów;
   6. Zarządzanie majątkiem Związku Zawodowego;
   7. Dokonywanie czynności prawnych i faktycznych związanych z bieżącą działalnością Związku Zawodowego;
   8. Realizacja uchwał Walnego zgromadzenia członków lub Walnego zgromadzenia delegatów;
   9. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia do Związku Zawodowego nowego członka lub jednostki organizacyjnej;
   10. Dokonywanie czynności związanych z obsługą administracyjną Związku Zawodowego;
   11. Kierowanie biurem Związku Zawodowego jako zakładem pracy oraz pełnienie obowiązków pracodawcy wobec osób zatrudnionych w Związku Zawodowym;
   12. Zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach związanych z zatrudnieniem i dotyczących członków Związku Zawodowego;
   13. Opracowanie i uchwalenie regulaminu Walnego zgromadzenia członków lub Walnego zgromadzenia delegatów;
   14. Uchwalanie regulaminu i zasad działania Zarządu;
   15. Podejmowanie uchwał w sprawie działań, akcji protestacyjnych, strajków lub innych form protestu (zgodnych z przepisami prawa) Związku Zawodowego;
   16. Dokonywanie interpretacji Statutu, uchwał Walnego zgromadzenia członków lub Walnego zgromadzenia delegatów, regulaminów i regulacji wewnętrznych Związku Zawodowego;
   17. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia struktur Związku Zawodowego (w tym regionalnych i ogólnokrajowych);
   18. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu oraz wystąpieniu z regionalnych i ogólnokrajowych organizacji i federacji związkowych;
   19. Podejmowanie współpracy z innymi organizacjami, związkami zawodowymi, podmiotami w celu realizacji przedmiotu działalności Związku Zawodowego;
   20. Podejmowanie uchwał w sprawie działalności gospodarczej Związku Zawodowego;
   21. Dokonywanie wszelkich czynności i wykonywanie kompetencji, które nie zostały zastrzeżone wprost wyłącznie dla innych organów Związku Zawodowego;
   22. Określanie wysokości składki członkowskiej;
   23. Podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia ze Związku Zawodowego.
  3. Do reprezentowania Zarządu upoważniony jest przewodniczący Zarządu Związku Zawodowego działający wspólnie z innym członkiem Zarządu Związku Zawodowego. Zarząd Związku może upoważnić na piśmie inną osobą do reprezentowania Zarządu Związku.

   1. Walne zgromadzenie członków lub Walne zgromadzenie wybiera członków Zarządu, w tym tzw. funkcyjnych członków Zarządu Związku Zawodowego tj. przewodniczącego lub wiceprzewodniczących Zarządu.

   2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Związku Zawodowego upoważniony jest przewodniczący Zarządu Związku Zawodowego działający wspólnie z innym członkiem Zarządu Związku Zawodowego. Zarząd Związku może upoważnić na piśmie inną osobę do składania oświadczeń woli, w tym oświadczeń woli w sprawach majątkowych Związku Zawodowego.

   3. Zarząd Związku Zawodowego podejmuje decyzje lub uchwały zwykłą większością głosów. .

   Komisja rewizyjna

   § 8

   1. Komisja rewizyjna Związku Zawodowego powoływana jest przez Walne zgromadzenie członków lub Walne zgromadzenie delegatów, w liczbie nie mniejszej niż 2 (dwóch) członków Komisji rewizyjnej.

      1. Uprawnienia i kompetencje zastrzeżone przez Statut dla Komisji rewizyjnej,
      2. Kontrola działalności finansowej i majątkowej Związku Zawodowego,
      3. Kontrolowanie działalności Zarządu Związku Zawodowego,
      4. Kontrolowanie realizacji uchwał wszystkich organów Związku Zawodowego,
      5. Składanie Zarządowi i Walnemu zgromadzeniu członków lub Walnemu zgromadzeniu delegatów, sprawozdań z kontroli wraz z wnioskami pokontrolnymi,
      6. Uchwalanie regulaminu i zasad działania Komisji rewizyjnej,
      7. Rozpatrywanie skarg i wniosków członków Związku Zawodowego na działalność organów Związku Zawodowego i członków tych organów;
      8. Rozpatrywanie skarg i wniosków członków Związku Zawodowego dotyczących innych członków Związku Zawodowego;
      9. Prowadzenie mediacji pomiędzy członkami Związku lub organami Związku;
      10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia ze Związku Zawodowego;
      11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Walnego zgromadzenia członków lub Walnego zgromadzenia delegatów w sprawie odwołania z funkcji w organach Związku Zawodowego;
      12. Uchwalenie kodeksu etyki Związku Zawodowego;
      13. Kontrolowanie działalności Związku Zawodowego w zakresie zgodności z prawem i Statutem.
   2. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa oraz Statutu lub nieprawidłowości w działalności Związku Zawodowego Komisja rewizyjna jest uprawniona:

    1. Zwołać Walne zgromadzenie członków lub Walne zgromadzenie delegatów;
    2. Wystąpić z wnioskiem do Walnego zgromadzenia członków lub Walnego zgromadzenia delegatów o odwołanie danego organu Związku Zawodowego lub poszczególnych jego członków;
    3. Wystąpić z wnioskiem do Zarządu o wykluczenie z członkostwa Związku Zawodowego.

   Rozdział III

   Członkostwo w Związku Zawodowym, prawa i obowiązki członków

   § 9

   1. Członkostwo w Związku Zawodowym nabywa się z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej kandydata wobec zarządu Związku Zawodowego. Zarząd Związku Zawodowego jest uprawniony do odmowy akceptacji danego kandydata poprzez przyjęcie uchwały w tej sprawie i zakomunikowanie tej uchwały kandydatowi

   2. Członkostwo osoby fizycznej w Związku Zawodowym ustaje w następujących przypadkach:

    1. Zgonu członka Związku Zawodowego;
    2. Rezygnacji z członkostwa w Związku Zawodowym;
    3. Braku uiszczania składek członkowskich przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy (na mocy uchwały Zarządu po uprzednim wezwaniu do zapłaty składek);
    4. Wykluczenia ze Związku Zawodowego na mocy uchwały Zarządu (od której przysługuje odwołanie do Komisji rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji na piśmie).
   3. Uchwała w przedmiocie wykluczenia ze Związku Zawodowego musi być sporządzona na piśmie, zawierać uzasadnienie i być doręczona osobie podlegającej wykluczeniu ze Związku Zawodowego.

   § 10

   1. Członek Związku zawodowego ma prawo:

    1. Uczestniczyć w Walnym zgromadzeniu członków lub Walnym zgromadzeniu delegatów Związku Zawodowego z prawem głosu;
    2. W przypadku osób fizycznych, członek ma prawo być wybieranym do organów Związku Zawodowego;
    3. Występować z wnioskami do organów Związku Zawodowego;
    4. Kontrolować działalność organów Związku Zawodowego;
    5. Być informowanym o działalności Związku Zawodowego;
    6. Korzystać z pomocy organów Związku Zawodowego w ochronie swych praw związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej;
    7. Korzystać z pomocy materialnej udzielanej przez Związek (jeżeli taka będzie zorganizowana);
    8. Korzystać z pomocy prawnej udzielanej przez Związek (jeżeli taka będzie zorganizowana).
   2. Członek Związku zawodowego na obowiązek:

    1. Czynnego uczestnictwa w działalności Związku Zawodowego;
    2. Obecności na każdym Walnym zgromadzeniu członków lub Walnym zgromadzeniu delegatów Związku Zawodowego;
    3. Przestrzegania Statutu, uchwał, regulaminów i zasad wewnętrznych funkcjonowania Związku Zawodowego;
    4. Uiszczania w terminie składek członkowskich na rzecz Związku Zawodowego;
    5. Brania udziału solidarnie w akcjach organizowanych przez Związek (w szczególności w akcjach protestacyjnych i strajkach);
    6. Kierowania się w stosunku do innych członków Związku Zawodowego zasadami koleżeństwa i etyki;
    7. Dbania i propagowania dobrego imienia Związku Zawodowego.

   Rozdział IV

   Postanowienia końcowe

   § 11

   1. Cały majątek Związku Zawodowego może służyć wyłączenie realizacji celów określonych w Statucie Związku Zawodowego. Majątek Związku Zawodowego nie może być nabywany (bez względu na podstawę prawną lub faktyczną) przez członków organów Związku Zawodowego bez uprzedniej uchwały Walnego zgromadzenia członków lub Walnego zgromadzenia delegatów. Na majątek Związku Zawodowego składają się:

    1. Składki członkowskie;
    2. Darowizny, zapisy, dotacje;
    3. Dochody z majątku Związku i dochody z działalności gospodarczej Związku Zawodowego;
    4. Dochody z działalności edukacyjnej oraz szkoleniowej Związku Zawodowego.
   2. Likwidacji Związku Zawodowego dokonuje likwidator powołany przez Walne zgromadzenie członków lub Walne zgromadzenie delegatów w uchwale w przedmiocie likwidacji Związku Zawodowego. Z przeprowadzonych czynności likwidator składa sprawozdanie we właściwym sądzie.