PROGRAM Związku Zawodowego

Związkowa Alternatywa

 

Ustanowienie minimalnego wynagrodzenia co najmniej na poziomie 50% średniej płacy
Wzrost płac w sferze budżetowej i samorządowej
Wprowadzenie wyższych płac za pracę w niedzielę i święta niż za pracę w dni powszednie we wszystkich branżach i na terenie całego kraju
Likwidacja darmowych staży i objęcie staży przepisami Kodeksu Pracy, w tym wymogiem wypłacania wszystkim stażystom co najmniej minimalnego wynagrodzenia
Skrócenie tygodniowego czas pracy
Wydłużenie urlopu wypoczynkowego
Wydłużenie przerwy na posiłek wliczonej w czas pracy
Bezwzględne egzekwowanie zasady, zgodnie z którą gdy jest określone miejsce i czas pracy oraz istnieje podległość służbowa, pracodawca ma obowiązek zatrudnienia na etat niezależnie od woli stron, radykalne ograniczenie pozapracowniczych form zatrudnienia
Wprowadzenie dotkliwych kar dla pracodawców za omijanie obowiązku zatrudniania na etat i przyznanie Państwowej Inspekcji Pracy prawa ustalania stosunku pracy
Stworzenie listy zawodów, w których ze względów bezpieczeństwa umowy cywilno-prawne powinny być całkowicie zakazane
Podjęcie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w pracy i zmniejszenia liczby wypadków przy pracy
Wprowadzenie w zamówieniach publicznych obowiązku zatrudniania pracowników na etat
Skrócenie maksymalnego okresu trwania umów na czas określony
Zwiększenie ustawowych odsetek za niepłacenie wynagrodzeń na czas przy wszystkich rodzajach umów i wprowadzenie ich obligatoryjności
Przyznanie etatowym związkowcom wszystkich kompetencji inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Uczynienie etatowych związkowców oddelegowaną przez związki zawodowe częścią Państwowej Inspekcji Pracy
Radykalny wzrost wydatków na Państwową Inspekcję Pracy oraz stworzenie w obrębie Inspekcji Pracy służby mundurowej i działu prokuratorskiego, który podejmowałby szybkie działania wobec pracodawców szczególnie brutalnie łamiących prawa pracownicze
Rozszerzenie zakresu przedmiotowego sporu zbiorowego, uproszczenie procedur strajkowych i wypłacanie pracownikom wynagrodzeń za okres strajku
Wprowadzenie możliwości przekazania 1% podatku w rocznym rozliczeniu podatkowym na związki zawodowe
Rozpowszechnienie branżowych układów zbiorowych na całą gospodarkę
Zwiększenie partycypacji związków zawodowych w procesie decyzyjnym na poziomie przedsiębiorstwa
Polityka pełnego, produktywnego zatrudnienia
Wzrost wydatków na publiczną służbę zdrowia
Wprowadzenie do programów szkolnych nauki o rynku pracy, w tym o związkach zawodowych
Podjęcie całościowych działań na rzecz aktywizacji zawodowej seniorów i osób z niepełnosprawnościami
Przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu
Wprowadzenie możliwości przejścia na emeryturę ze względu na staż pracy
Ograniczenie nierówności płacowych
Wprowadzenie jawności płac
Wprowadzenie obowiązku przedstawiania wysokości wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę
Wprowadzenie transparentnych procedur w konkursach na kierownicze stanowiska w sektorze publicznym i spółkach skarbu państwa
Zrównanie wynagrodzeń w sektorze publicznym pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach
Wsparcie dla zróżnicowania form własności w gospodarce
Zwiększenie progresji podatkowej
Walka z wszelkimi formami mobbingu i dyskryminacji
Wdrażanie polityki pozwalającej na łączenie ról zawodowych i rodzinnych w tym samym stopniu kobietom i mężczyznom
Obrona demokracji i praw człowieka
Obrona praw pracowniczych migrantów
Troska o zdrowe środowisko
Współpraca ze związkami zawodowymi innych krajów i podjęcie wspólnych działań na rzecz lepszych warunków pracy na całym świecie

Aktualności