1. Wzrost płac w sferze budżetowej i samorządowej

2. Likwidacja darmowych staży i objęcie staży przepisami Kodeksu Pracy, w tym
wymogiem wypłacania stażystom co najmniej minimalnego wynagrodzenia

3. Ustanowienie minimalnego wynagrodzenia co najmniej na poziomie 50% średniej płacy

4. Skrócenie tygodniowego czas pracy

5. Wydłużenie urlopu wypoczynkowego

6. Wydłużenie przerwy na posiłek wliczonej w czas pracy

7. Bezwzględne egzekwowanie zasady, zgodnie z którą gdy jest określone miejsce i czas pracy oraz istnieje podległość służbowa, pracodawca ma obowiązek zatrudnienia na etat niezależnie od woli stron

8. Radykalne ograniczenie pozapracowniczych form zatrudnienia

9. Wprowadzenie dotkliwych kar dla pracodawców za omijanie obowiązku zatrudniania na etat i przyznanie Państwowej Inspekcji Pracy prawa ustalania stosunku pracy

10. Stworzenie listy zawodów, w których ze względów bezpieczeństwa umowy cywilno-prawne powinny być całkowicie zakazane

11. Podjęcie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w pracy i zmniejszenia liczby wypadków przy pracy

12. Wprowadzenie w zamówieniach publicznych obowiązku zatrudniania na etat

13. Skrócenie maksymalnego okresu trwania umów na czas określony

14. Zwiększenie ustawowych odsetek za niepłacenie wynagrodzeń na czas przy
wszystkich rodzajach umów i wprowadzenie ich obligatoryjności

15. Przyznanie etatowym związkowcom wszystkich kompetencji inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Uczynienie etatowych związkowców oddelegowaną przez związki zawodowe częścią Państwowej Inspekcji Pracy

16. Radykalny wzrost wydatków na Państwową Inspekcję Pracy oraz stworzenie w obrębie PIP służby mundurowej i działu prokuratorskiego, który podejmowałby szybkie działania wobec pracodawców szczególnie brutalnie łamiących prawa pracownicze

17. Rozszerzenie zakresu przedmiotowego sporu zbiorowego, uproszczenie procedur strajkowych i wypłacanie pracownikom wynagrodzeń za okres strajku

18. Wprowadzenie wyższych płac za pracę w niedzielę i święta niż za pracę w dni powszednie we wszystkich branżach i na terenie całego kraju

19. Wprowadzenie możliwości przekazania 1% podatku w rocznym rozliczeniu podatkowym na związki zawodowe

20. Rozpowszechnienie branżowych układów zbiorowych na całą gospodarkę

21. Zwiększenie partycypacji związków zawodowych w procesie decyzyjnym na poziomie państwa i przedsiębiorstwa

22. Polityka pełnego, produktywnego zatrudnienia

23. Wzrost wydatków na publiczną służbę zdrowia

24. Wprowadzenie do programów szkolnych nauki o rynku pracy

25. Podjęcie całościowych działań na rzecz aktywizacji zawodowej seniorów i osób z niepełnosprawnościami

26. Przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu

27. Wprowadzenie możliwości przejścia na emeryturę ze względu na staż pracy

28. Ograniczenie nierówności płacowych

29. Wprowadzenie jawności płac i obowiązku przedstawiania wysokości wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę

30. Wprowadzenie transparentnych procedur w konkursach na kierownicze stanowiska w sektorze publicznym i spółkach skarbu państwa

31. Zrównanie wynagrodzeń w sektorze publicznym pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach

32. Wsparcie dla zróżnicowania form własności w gospodarce

33. Zwiększenie progresji podatkowej

34. Walka z wszelkimi formami mobbingu i dyskryminacji

35. Wdrażanie polityki pozwalającej na łączenie ról zawodowych i rodzinnych w tym samym stopniu kobietom i mężczyznom

36. Obrona praw pracowniczych migrantów

37. Troska o zdrowe środowisko

38. Współpraca ze związkami zawodowymi innych krajów i podjęcie wspólnych działań na rzecz lepszych warunków pracy na całym świecie