Domagamy się całkowitej likwidacji niskopłatnych praktyk i staży oraz objęcia ich przepisami o minimalnym wynagrodzeniu. Epidemia koronawirusa radykalnie pogorszyła sytuację młodych pracowników na rynku pracy, a rząd nie podjął żadnych działań, by ich wesprzeć. Najwyższy czas, by władza przestała traktować najmłodszych jako pracowników gorszego sortu.

Wśród młodych ludzi, w tym studentów, bardzo rozpowszechniona jest praca za darmo. Nie otrzymują oni żadnrtego wynagrodzenia, wykonując pracę w ramach praktyk absolwenckich lub nieodpłatnych staży. Darmowe staże i praktyki proponuje wiele firm, a obowiązujące prawo niestety zawiera wiele luk i dopuszcza nieodpłatną pracę. Niskie płace lub brak wynagrodzeń dla młodych ludzi to nie tylko otwarty wyzysk i dyskryminacja ze względu na wiek, ale też obniżanie standardów całego rynku pracy.

Naszym zdaniem nie powinno być przyzwolenia na bezpłatną pracę. Dlatego domagamy się, by wyeliminować możliwość niepłacenia za pracę młodym stażystom i praktykantom. W Polsce obowiązuje minimalna płaca miesięczna w wysokości 2,6 tys. zł brutto i minimalna płaca godzinowa – 17 zł. Od przyszłego roku minimalne stawki mają wynosić odpowiednio 2,8 tys. zł miesięcznie i 18,3 zł za godzinę pracy. Są to dolne granice płac i nikt nie powinien płacić poniżej nich. W ramach praktyk i staży młodzi ludzie wykonują te same czynności, co inni pracownicy i nie ma żadnych powodów, aby byli niżej wynagradzani. W XXI wieku ludzie często zmieniają pracę i za każdym razem dostosowują się do nowych zawodów, miejsc, współpracowników. Okres próbny w ramach umowy o pracę stanowi ten czas, podczas którego pracownicy dostosowują się do nowego miejsca pracy, a potem pracodawca podejmuje decyzję, czy im przedłuży umowę. Niezależnie od tej decyzji, w ramach okresu próbnego firma jest zobowiązana wypłacać pracownikowi co najmniej minimalne wynagrodzenie. Dokładnie te same przepisy powinno dotyczyć wszystkich staży i praktyk, niezależnie czy są one zlecane przez szkoły zawodowe, czy są prowadzone na studiach, zlecane przez urzędy pracy czy też rekrutują na nie firmy prywatne. Każdy pracownik, niezależnie od wieku i formy zatrudnienia powinien otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie. Czas na całkowitą likwidację darmowych staży i praktyk.