Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa podjął działania na rzecz przestrzegania prawa pracy w TVN. W ostatnich tygodniach rozmawialiśmy z wieloma pracownikami spółki. Z niepokojem odnotowaliśmy, że wielu pracowników boi się działać w związkach zawodowych i deklaruje, że miało do czynienia z jasnymi sygnałami ze strony kadry zarządzającej, że działalność związkowa byłaby w firmie niemile widziana. Mimo to obecnie jesteśmy w trakcie rejestracji naszej organizacji związkowej w TVN – widzimy, że coraz większa liczba pracowników chciałaby mieć swoją formalną reprezentację w rozmowach z zarządem.

Z aprobatą odnotowaliśmy, że niedawno TVN rozpoczął zamianę części umów niestandardowych na etaty. To dobry kierunek zmian, który powinien być przyjęty też przez inne media. Niestety pracownicy zgłaszają wiele krytycznych uwag do tego procesu, a firma podejmuje rozmowy z każdym pracownikiem oddzielnie. Ten rodzaj negocjacji skłóca pracowników i może doprowadzić do wzrostu nierówności w obrębie firmy nawet na tych samych stanowiskach.

Tuż po decyzji o zamianie umów cywilnoprawnych na etaty dyrektorzy TVN obiecywali, że zarobki netto pracowników nie zmniejszą się. Niestety obecnie okazuje się, że firma proponuje części pracownikom znaczne obniżki pensji na rękę, często też oczekując od nich, by w ciągu ośmiu godzin pracy wykonywali obowiązki, których realizacja wcześniej zajmowała im więcej czasu. Jednocześnie tryb pracy w firmie nie ulega zmianie – pracownicy, którzy podpiszą umowy etatowe, mają pracować na tych samych zasadach, co w czasie, gdy pracowali w ramach umów śmieciowych. W tym kontekście wydaje się jasne, że ich zatrudnienie nieetatowe było niezgodne z przepisami, co wiązało się między innymi z brakiem składek emerytalno-rentowych. Ponadto pracownicy skarżą się, że przy podpisywaniu umów etatowych firma proponuje im tylko 20 dni urlopu, choć wielu z nich od wielu lat pracuje w TVN.

Biorąc pod uwagę wieloletni brak opłacania składek przez firmę, brak prawa do urlopu, brak elementarnego bezpieczeństwa zatrudnienia, uważamy, że TVN powinien zrekompensować pracownikom ich dotychczasowe straty i znacząco podnieść wynagrodzenia oraz zgodzić się na 26 dni urlopu. Uważamy też, że eliminacja umów niestandardowych powinna dotyczyć całego TVN-u, a nie tylko jego wybranych segmentów. Jednocześnie firma powinna mieć do pracowników partnerskie podejście i nie sprzeciwiać się rozwojowi działalności związkowej na jej terenie. Byłby to bardzo dobry sygnał dla całej branży medialnej.