Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, z której wynika, że porozumienie zawarte przez pracodawcę w lipcu ubiegłego roku ze wszystkimi związkami poza naszym było niezgodne z zakładowym układem zbiorowym i łamało prawa części pracowników. Chodziło o osoby korzystające z urlopu wychowawczego, przechodzące na emeryturę i odchodzące z pracy. Związkowa Alternatywa jako jedyna nie podpisała porozumienia i teraz PIP potwierdza, że tylko my konsekwentnie broniliśmy pracowników i zarazem staliśmy na straży praworządności!

Kontrola została przeprowadzona w wyniku indywidualnych wniosków grupy pracowników, które w ubiegłym roku przechodziły na emeryturę, odchodziły z pracy z innych przyczyn lub korzystały z urlopów wychowawczych.

Kontrolerzy PIP wskazują, że zarzut nienaliczenia podwyżki wynagrodzenia od stycznia 2022 r. wobec tej grupy pracowników potwierdził się. PIP przeanalizował zapisy zakładowego układu zbiorowego i doszedł do wniosku, że wielu pracowników było dyskryminowanych przy przyznawaniu podwyżek. Paragraf dziesiąty zakładowego układu zbiorowego mówi, że podwyżka wynagrodzenia następuje co najmniej raz w roku, nie później niż od kwietnia danego roku, z wyrównaniem od pierwszego stycznia.

Tymczasem porozumienie podpisane z pracodawcą 4 lipca 2022 r. przez wszystkie związki zawodowe poza Związkową Alternatywą mówi, że „pracownikom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozostającym w zatrudnieniu na dzień podpisania niniejszego porozumienia (…) przyznaje się podwyżki wynagrodzeń zasadniczych ode dnia 1 lipca z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2022 r.”. Innymi słowy osoby, które między kwietniem i początkiem lipca straciły pracę, przeszły na emeryturę lub były na urlopie wychowawczym podwyżki nie zostały przyznane, co pozostaje w jawnej sprzeczności z zakładowym układem zbiorowym.

PIP wskazuje, że wobec tych osób porozumienie złamało układ zbiorowy, który jest „wewnątrzzakładowym źródłem prawa pracy” i „jest aktem „konstytutywnym” w stosunku do zawieranych później porozumień płacowych, które winny uszczegóławiać i precyzować sposób przyznawania i naliczania podwyżek, jednakże w żadnym przypadku nie powinny pozostawać z nim w sprzeczności. Zdaniem kontrolujących jest to nieprawidłowość popełniona już na etapie zawierania poszczególnych ww. porozumień płacowych”.

W podsumowaniu PIP rekomenduje pokrzywdzonym pracownikom skierowanie pozwów do sądu pracy.