Związkowa Alternatywa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dziś rozpoczęła referendum strajkowe. Będzie ono trwać od 14 września do 4 października bieżącego roku. Związek domaga się podwyżki wynagrodzeń zasadniczych brutto o 1200 zł. Referendum będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 50% pracowników i większość opowie się za akcją strajkową.

ZUS przez wiele tygodni kwestionował legalność naszych działań. Dlatego zleciliśmy Kancelarii Dubois przygotowanie ekspertyzy prawnej na ten temat. Wynika z niej, że blokując spór zbiorowy na tle płacowym, władze Zakładu łamały prawo oraz że przy wygranym referendum akcja strajkowa będzie zgodna z przepisami.

Nasz związek jest zdeterminowany i przygotowany do przeprowadzenia strajku. Jeśli więc referendum zakończy się sukcesem, to jeszcze przed wyborami przystąpimy do akcji strajkowej i pracownicy bezterminowo odejdą od biurek.

Referendum odbędzie się w trybie online. Tutaj znajduje się link do formularza referendalnego:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmXYBmMtieJArPC9ZNaPf6_GHYiSqS4uDgn6BHD6yTwCudsA/viewform?usp=sf_link

Poniżej regulamin referendum strajkowego:

REGULAMIN REFERENDUM STRAJKOWEGO W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

1. Organizatorem referendum jest Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w ZUS.

2. Referendum uważa się za wiążące, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej połowa pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

3. Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w ZUS ogłosi strajk, jeżeli co najmniej połowa pracowników weźmie udział w referendum, a z nich większość opowie się za przeprowadzeniem strajku.

4. Referendum rozpocznie się 14 września 2023 r. i będzie trwało przez trzy tygodnie, to jest do dnia 4 października 2023 roku włącznie.

5. Referendum odbędzie się elektronicznie (online) poprzez link upubliczniony 14 września 2023r.

6. W referendum mogą brać udział tylko pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po podaniu numeru pracownika lub numeru PESEL. Każdy głos niezawierający numeru pracownika lub numeru PESEL uznaje się za nieważny. Każdy pracownik oddaje tylko jeden głos.

7. Oddanie ważnego głosu dokonuje się przez uzupełnienie swoich danych oraz zaznaczenie odpowiedniej kratki przy wariancie odpowiedzi „TAK” albo „NIE”.

8. Przeliczenia głosów dokonuje dwuosobowa komisja skrutacyjna składająca się z osób wyznaczonych przez organizatora referendum. Z posiedzenia komisji skrutacyjnej sporządza się protokół.

9. Uzyskane dane będą wykorzystane przez Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w ZUS wyłącznie w celu przeprowadzenia referendum strajkowego. W związku z elektronicznym sposobem głosowania w referendum strajkowym dane wskazane w karcie do głosowania będą dostępne dla przedsiębiorstwa GOOGLE LLC.

10. Wynik referendum ogłasza organizator referendum w formie komunikatu na stronie www.za.org.pl oraz na grupie “Pracownicy ZUS bez cenzury” na portalu społecznościowym facebook