23 marca wysłaliśmy do wszystkich parlamentarzystów i klubów poselskich pismo z apelem o podjęcie prac nad zmianą przepisów dotyczących pracy w niedzielę. Poniżej treść pisma.

Apelujemy o zmianę przepisów dotyczących pracy w niedzielę. Dziś widać, że ustawa ograniczająca handel w niedzielę nie sprawdziła się i czas wprowadzić nowe rozwiązania. Po pięciu latach obowiązywania ustawy okazało się, że obowiązujące regulacje są niespójne, dziurawe i arbitralne. Ustawa dopuszczała mnóstwo wyjątków i opierała się na różnicowaniu podmiotów gospodarczych, co może budzić poważne wątpliwości konstytucyjne. Ponadto w czasie obowiązywania ustawy umocniły się głównie dyskonty i stacje benzynowe, gdzie sytuacja pracowników jest gorsza niż w super i hipermarketach, a ceny towarów są bardzo wysokie. Innymi słowy, skutki ustawy są szkodliwe tak dla pracowników, jak i konsumentów.  Zresztą te patologie od początku były wpisane w ustawę. W przepisach przeforsowanych przez obóz rządzący i NSZZ Solidarność czytamy, że dzięki ustawie wzrośnie skala samozatrudnienia w handlu, a ponadto siła robocza przejdzie z handlu wielkopowierzchniowego do gastronomii i rozrywki, które normalnie funkcjonują w niedzielę. Tymczasem w gastronomii i rozrywce dominują niskopłatne umowy śmieciowe, a zatem zmiany legislacyjne wprost miały na celu uśmieciowienie rynku pracy. Pracownicy handlu wielkopowierzchniowego mieli w niedzielę służyć Bogu i rodzinie, a pracownicy innych branż ciężko pracować za małe pieniądze. Trudno nam zrozumieć, jak coś takiego mógł poprzeć związek zawodowy. Na dodatek w kolejnych nowelizacjach ustawa stała się jeszcze bardziej szkodliwa, ponieważ dopuszczono między innymi nieodpłatną pracę w niedzielę przez członków rodziny właściciela sklepu. To rozwiązanie jawnie sprzeczne z Konstytucją i Kodeksem pracy i powinno być ono jak najszybciej odrzucone.

W związku z powyższym apelujemy o szybkie podjęcie prac legislacyjnych nad zmianą przepisów dotyczących pracy w niedzielę. Związkowa Alternatywa proponuje, by zamiast bubla prawnego dotyczącego handlu w niedziele, wprowadzić 2,5 razy wyższe wynagrodzenia za każdą pracę zarobkową w niedzielę. Nowe przepisy dotyczyłyby tak handlu, jak i gastronomii, rozrywki, transportu, edukacji, ochrony zdrowia, energetyki, policji czy straży pożarnej, obejmowałyby tak umowy etatowe, jak też umowy cywilnoprawne. Nasza centrala rozważa rozpoczęcie zbierania podpisów pod inicjatywą obywatelską w tej sprawie, ale liczymy na to, że jeszcze przed wyborami znajdzie się w Sejmie większość, która przegłosuje rozwiązania korzystne tak dla pracowników, jak i konsumentów.